Алексиева, Милена, Бояна Митрева. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3, Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2015) Алексиева, Милена, Бояна Митрева. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИЗНАЦИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИФИЧНА ПОДГОТВЕНОСТ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3 Х 3, Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт и наука, 2015, Изв. бр. 5, с. 267-272. София, ISSN 1310-3393


 Целта на настоящето изследване е да се проследят промените в корелационните зависимости на изследваните показатели за физическо развитие, физическа дееспособност и специфична подготвеност след проведено начално обучение по баскетбол 3 х 3. Предмет на изследването са признаците на физическо развитие и специфична подготвеност, а обект на изследването е обучение по баскетбол 3 х 3. В изследването са включени 29 студента от профилираните групи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Резултатите са обработени с помощта на корелационен анализ.
  Статия
 Ключови думи: баскетбол 3 Х 3, студенти, физическо развитие, специфична подготвеност, корелационни взаимозависимости.


Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport Sports

 Издадено
  6825
 Милена Алексиева

2. Цанкова-Калоянова, М., Г. Томов. (2019). КОРЕЛАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТВЕНОСТ ПРИ 15–16-ГОДИШНИ БАСКЕТБОЛИСТКИ. Педагогически алманах, 2019 бр. 1 с. 92

1. Борисов, Л. Корелационни зависимости между показателите за физическо развитие и физическа дееспособност при момчета от V до VIII клас -В: Спорт и наука, бр. 2, стр. 140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/