За някои особености на художествения текст с оглед изграждане на модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и ученици от началните класове.Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново:Eklibris, 2016, с. 15-25 ISBN 978-619-90391-2-0.COBISS.BG-ID 1284590564


Йорданова, Даниела (2016) За някои особености на художествения текст с оглед изграждане на модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и ученици от началните класове.Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново:Eklibris, 2016, с. 15-25 ISBN 978-619-90391-2-0.COBISS.BG-ID 1284590564 В. Търново: издателство "Exlibris"


 В статията се изясняват някои от същностните характеристики на понятието художествен текст въз основа на коментара на научни теории от различни предметни области. Съобразно тези коментари, се предлага определение, като се очертава концептуална рамка на модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвитлни за училище групи и ученици в 1.-4. клас.
  Статия
 художествен текст, модел, внимание, четене, подготвителни за училище групи, ученици в 1.- 4. клас.


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6821
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/