Методика на обучението по български език и литература (четене) . Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 173 с. ISBN 954-524-260-4


Йорданова, Даниела (2000) Методика на обучението по български език и литература (четене) . Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 173 с. ISBN 954-524-260-4 Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 В учебника са разработени основни теми от съвременната теория на обучението по български език и литература (четене) в началните класове според действащата учебна документация.
  Учебник / Учебно помагало
 Методика, обучение, български език, начални класове
 Издадено
  6820
 Даниела Йорданова

2. Мандева, Мариана. Още веднъж за уроците по български език -начален училищен етап - Педагогически алманах, 2014 (2), с. 114 ISSN 1310-358Х

1. Обучение на устно диалогично етикетно общуване (I-IV) клас. Велико Търново:Фабер, 2003, с. 191 ISBN 954-775-217-0 COBISS.BG-ID 1040758756

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/