Възможности на лингвистичния анализ в обучението по правоговор на учениците в I – IV клас - Педагогически алманах, том 21, (1), с. 91-100. Print ISSN 1310-358Х


Йорданова, Даниела (2013) Възможности на лингвистичния анализ в обучението по правоговор на учениците в I – IV клас - Педагогически алманах, том 21, (1), с. 91-100. Print ISSN 1310-358Х В. Търново, университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 В статията се разглежда същността на лингвистичния анализ като вид упражнение за обучение по правоговор на учениците от I – IV клас
  Статия
 лингвистичен анализ, упражнение, ученици, 1.-4. клас
 Издадено
  6815
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/