Contemporary tendencies in teaching literacy the primary school-JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2013, Vol. 4, с. 178-183. ISSN 1314-6289.


Йорданова, Даниела (2013) Contemporary tendencies in teaching literacy the primary school-JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 2013, Vol. 4, с. 178-183. ISSN 1314-6289. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 4, 2013. (с. 178-183). ISSN 1314-6289. Which is licensed in EBSCO, USA


 В статията се разглеждат някои от съвременните тенденции в обучението по начална грамотност на малките ученици – целта и задачите на образователния процес; новите приоритети в звуковия аналитико-синтетичен метод на ограмотяване в българското начално училище; дидактическите възможности за гарантиране на качествено начално ограмотяване на децата от етническите малцинства във връзка с обновяване на образователната ни система като част от европейската.
  Статия
 съвременни тенденции, обучение, начална грамотност, начално училище


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6813
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/