Йорданова, Даниела. Методи и упражнения в обучението по правопис на български и английски език в 1.- 4. клас. Чуждоезиково обучение, 2014, (5), с. 121-141 ISSN 0205 – 1834.


Йорданова, Даниела (2014) Йорданова, Даниела. Методи и упражнения в обучението по правопис на български и английски език в 1.- 4. клас. Чуждоезиково обучение, 2014, (5), с. 121-141 ISSN 0205 – 1834. София, Чуждоезиково обучение, 2014, кн. 5. (с. 121-141). ISSN 0205 – 1834.


 В студията се представят методите на обучение по правопис на български и на английски език. Изясняват се характерните особености на методите на обучение по правопис и на двата езика. Върху тази основа се очертават общото и се акцентува върху различното, за да бъдат откроени възможности за пренос на знания и умения от обучението по първия (българския) към обучението на втория език (английския).
  Студия
 методи, упражнения, , обучение, правопис, български език, английски език,1.-4. клас
 Издадено
  6810
 Даниела Йорданова

1. Цит. на с. 50. Междупредметните връзки в ранното обучение на английски език като чужд. Педагогически алманах, 2019, (1), с. 49-53.СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/