Уроците по български език и литература в I – IV клас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013 , с. 194. ISBN 978-619-208-086-0. COBISS.BG-ID 1253058532


Йорданова, Даниела (2013) Уроците по български език и литература в I – IV клас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013 , с. 194. ISBN 978-619-208-086-0. COBISS.BG-ID 1253058532 В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”


 Предложеният труд е опит да се систематизира актуална методическа информация по основен проблем от образователния процес в етапа I – IV клас – урокът като основна форма на организация на обучението по български език и литература, като се откроят виждания на автори и върху тази основа се предложат съвременни теоретико-практически акценти в съответствие с образователните тенденции в началното училище.
  Учебник / Учебно помагало
 уроци, български език, литература, 1.- 4. клас
 Издадено
  6809
 Даниела Йорданова

4. Танкова, Румяна. Методика на обучението по български език и литература в началното училище. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2016, с.219 ISBN 978-619-202-158-0 COBISS.BG-ID 1287720676

1. Мандева, Мариана. Още веднъж за уроците по български език - начален училищен етап - Педагогически алманах, 2014, (2), с. 108 ISSN 1310-358Х

2. Мандева, Мариана. Още веднъж за уроците по български език начален училищен етап -Педагогически алманах, 2014 (1), с.114 ISSN 1310 -358Х

3. Николова, 2014: Някои интерактивни методи за овладяване на езиковото понятие съществително име от учениците във втори клас. Първа докторантска научна сесия. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2014. ISBN 978-954-524-992-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/