Лингвометодически аспекти на обучението по правоговор и правопис в I – IV клас В. Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2013, 351 с. ISBN 978-954-753-112-3 COBISS.BG-ID 1289489124


Йорданова, Даниела (2013) Лингвометодически аспекти на обучението по правоговор и правопис в I – IV клас В. Търново: Издателски комплекс на НВУ «Васил Левски», 2013, 351 с. ISBN 978-954-753-112-3 COBISS.BG-ID 1289489124


 В монографията се прави опит да се очертае съвременният статус на началното обучение по правоговор и по правопис в етапа I – IV клас като взаимосвързани процеси и да се отговори на някои от въпросите, засягащи възможностите за оптимизирането им в условията на комуникативноориентирано, интерактивно обучение.
  Монография
 Обучение, правоговор, правопис, 1.-4. клас
 Издадено
  6807
 Даниела Йорданова

4. Цит. на с. 168, с. 179. Николова, Марта.Експериментален модел на интерактивна дидактическа технология за формиране на езиковите понятия съществително име, прилагателно име и глагол от ученици във втори клас.- Педагогически алманах, 2017, том 25, (2), с. 168-180. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

3. Цит. на с. 1194. Николова, Марта: Видове упражнения в обучението по български език с оглед формирането на езиковите понятия съществително име, прилагателно име и глагол (втори клас). - Педагогика, 2016, (9), с. 1193-1200. ISSN 0861-3982 (Print); ISSN 1314-8540 (Onlinе) Справка: СП И С Ъ К Н А С Ъ В Р Е М Е Н Н И Б Ъ Л Г А Р С К И Н А У Ч Н И И З Д А Н И Я , Р ЕФ Е Р И Р А Н И И И Н Д Е К С И Р А Н И В С В Е Т О В Н О И З В Е С Т Н И Б А З И Д А Н Н И С Н А У Ч Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я ПЕДАГОГИКА: месечно научно‐теоретично списание. – София: МОН, 1991‐ Заб.: Обединява от 2012 Начално образование ‐ISSN 0204‐4951 и Предучилищно възпитание ‐ ISSN 0204‐7004; Продължение на Народна просвета ‐ ISSN 0204‐6237. Web of Science

2. Цит. на с. 100. Николова, Марта. Контент анализ на учебната документация по български език за втори клас с оглед овладяване на езиковите понятия съществително име и прилагателно име. - Педагогически алманах. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2015, том 23, (1), с. 99-110. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

1. Цитирано на с.62. Кънева, Пенка. Английският правопис в начална училищна възраст. Велико Търново. Астарта. 2012, (200 с.). ISBN 978-954-350-144-1 COBISS.BG-ID 1252319204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/