За критическото и творческото мислене.В сб.: 30 години Педагогически факултет, В. Търново, 2014, с. 33-38, ISBN 987-619-00-0352-6 COBISS.BG-ID 1274247140


Кръстева, Антония (2014) За критическото и творческото мислене.В сб.: 30 години Педагогически факултет, В. Търново, 2014, с. 33-38, ISBN 987-619-00-0352-6 COBISS.BG-ID 1274247140 В сб.: 30 години Педагогически факултет, В. Търново


 В статията се очертава взаимната обусловеност между критическото и творческото мислене
  Доклад
 критическо мислене, творческо мислене
 Издадено
  6793
 Антония Кръстева

1. Марчева, П. Интерактивни методи и развитие на критическото мислене у учениците в условията на мултикултурна среда. В сб.: Четвърна национална научно-практическа конференция, В. Търново. Пловдив: "Астарта", 2019, с. 38 - 43. ISBN: 978-954-350-271-4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/