Четивна грамотност и критическо мислене.в Сб.: Грамотността в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015.


Кръстева, Антония (2015) Четивна грамотност и критическо мислене.в Сб.: Грамотността в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. в Сб.: Грамотността в началното училище. УИ "Св. св. Кирил и Методий".


 В статията се разглежда релацията "критическо мислене - четивна грамотност".
  Доклад
 критическо мислене, начално училище
 Издадено
  6792
 Антония Кръстева

1. Годишник на Висше училище по мениджмънт. Т XI, В сб.: XIV международна научна конференция "Съвременната наука, бизнесът и образованието", Варна, 2018, с. 70, ISSN 2367-7368

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/