Овеществяване на хронотопа в две обредни песни


Дживтерева, Светла (2006) Овеществяване на хронотопа в две обредни песни Проглас (ВТУ), 2006 г., ХV, , кн. 1, 2006, 97-112, Print ISSN: 0861-7902, Online ISSN: 2367-8585, http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol15/iss1/; също и в: Електронно списание LiterNet, 28.05.2006, № 5 (78), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/oveshtestviavane.htm).


 http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol15/iss1/7 В статията се разглежда митопоетичният хронотоп на две обредни песни, в които са представени изпитания на момък при изпълнения на „невъзможни задачи”, зададени от мома - “Условия за женитба с Виша гъркиня” и “Понуда за болно либе”. В първата песен момата иска претендентът да посее дърво/лоза сред море (или по брега), да направи въже от пясък, да прекара Дунав през Цариград или момините двори, да простреля звезда през пръстен. Внимателния анализ изявява космологичната природа на тези задачи, които носят модела на гатанката. Във втората песен „болестта” на момата кодира временно деструкторно състояние на Космоса при преход от един цикъл в друг (от типа на новогодишния), а пожеланите от нея дарове се отнасят към важни календарни моменти (агне = пролет; диня = лято; лоза и грозде = есен). Тяхното последователно доставяне е същевременно „извоюване” на новия ред и подреждане на календара (чрез визуалните му кодове).
  Статия
 български фолклор, обредна песен, владетел, столица, сватба


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6752
 Светла Дживтерева

1. Моллов, Т., Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). // Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултет. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 336-344, ISBN 978-954-524-673-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/