За един модел на етничното усвояване на пространството.


Дживтерева, Светла (2004) За един модел на етничното усвояване на пространството. Етнос и менталност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, 2004 г., т. 4, г. IV (2004), ИК “Род”, С., с. 49-56, ISSN 1311-493Х; също под заглавие: Варианти на етничното усвояване на пространството. // В: Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91), ISSN 1312-2282, (http://liternet.bg/publish17/sv_dzhivtereva/varianti.htm)


 Разглеждат се проблеми, свързани с отношенията между регионалното и общоетничното от гледна точка на механизмите на етничното усвояване на пространството. Изследвани са народни предания и легенди, свързани с водоизточници (извори, блата, езера) и пещери, като в хода на анализа се доказва, че въпреки връзката им конкретни местни топоси, те представляват регионални варианти на един общоетничен модел за усвояване на пространството. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=62057
  Доклад
 мит, фолклор, предание, легенда, етнична територия, фолклорна история


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6751
 Светла Дживтерева

5. Вл. Демирев. Местно знание и сакрална топография в Сливенско. Сливен, 2014, ИК „Жажда”, ISBN-978-954-795-438-0, с. 10.

4. Вл. Демирев. Топоси на местното знание. –В: В. Дечев, Вл. Демирев. Топонимията на Сливенска околия. Фабер, 2012. ISBN 978-954-400-772-0, с. 29

2. Вл. Демирев. Пространство и съкровище - В: Етнология на пространството. Ч. І. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 6, год. V, 2007). С., ИК „Род”, 2008, ISBN: 1311493Х., с. 307

3. Вл. Демирев. Съкровището и етничното усвояване на пространството. –В: Съкровище и сакрална топография. С., 2008. МИФ 13. Издателство на НБУ, ISSN 1311- 355, с. 8

1. Вл. Демирев. В: Съкровище и фолклорна история. Ч. І Сливен, 2006. ИК „Жажда” ISBN-10954 795 134-3; ISBN-13 978 954 795 134-1, с. 69

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/