"Митопоетични паралели в обредните текстове по Коледа и при баене"


Дживтерева, Светла (2000) "Митопоетични паралели в обредните текстове по Коледа и при баене" Арнаудов сборник. Т. І., Арнаудови четения. Сборник доклади и съобщения от юбилейна научна конференция по случай 120 години от рождението на Академик Михаил Арнаудов - 9-10 октомври, Русенски университет, редактори: проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, доц д-р Руси Русев, д-р Николай Ненов, Румен Горанов, Русе, Издателство "Лени-АН", 2000 г., с. 70-72, ISBN 954-8190-141


 Анализът на текстовете, съпровождащи обредното лечение, показва, че в тях са следвани сюжети, познати ни от коледните песни. Причините са потърсени в общата за двата типа обредни текстове идея за внасяне на ред. Лечението чрез баене цели възстановяване на микрокосмоса (човека) и използва средства, валидни и на макро ниво (света на прага на новата година).
  Доклад
 фолклор, баене, коледна песен, обред,


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6747
 Светла Дживтерева

1. Живкова, Веска П., Тодор Ив. Живков - Локус и Универсум (Добродан, планината - митология и…). Троян, издателство АЛЯ, 2001, с. 164-165. ISBN 9548465426

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/