Атонската агиография през ХІV век и традицията на исихазма в Житие на св. Григорий Синаит от патр. Калист.


Гавазова, Невена (2006) Атонската агиография през ХІV век и традицията на исихазма в Житие на св. Григорий Синаит от патр. Калист. Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, по случай 60-годишния му юбилей. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 579-590. ISBN 10: 954-524-546-8, ISBN 13: 978-954-524-546-6 COBISS.BG-ID 1242745828


 Житието на св. Григорий Синаит се анализира във връзка с културно-историческия контекст на Балканите през ХІV век.
  Статия
 св. Григорий Синаит, Калист Константинополски, житие, анализ


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  6723
 Невена Гавазова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/