Studying Humor Seriously.


Генова, Дафинка (2011) Studying Humor Seriously. Veliko Turnovo: Faber, 2011, 346 pp. ISBN 978-954-400-466-8 COBISS.BG-ID 1237793252


 Книгата има изцяло теоретична/монографична част – първите 93 с. или гл. 1 – в която се представят, критично анализират и сравняват трите преобладаващи теории за вербалния хумор: теорията за превъзходството, неконгруентната и психоаналитичната теории. Критично се анализират и сравняват и двете съществуващи лингвистични теории за вербалния хумор: семантичната теория за хумора и общата теория за вербалния хумор, която представлява преработена и допълнена версия на първата. Поддържа се становището, че е необходимо смешното във вица да се разглежда едновременно от когнитивна, социологична и лингвистична гледна точка. Изтъква се, че езикът е само средството, но не и необходимото и достатъчно условие вицът да е смешен. Предлага се цялостен анализ на текста на вица: структурни и функционални характеристики, абстрактни понятия, с които се обяснява хуморът във вица като неконгруентност, както и частично съвпадане и противопоставяне на психологически рамки; стратегиите, които се използват за постигане на ефекта на смешното в поантата на вица като преувеличение, погрешна логика, смяна на фигурата с фона и др. Анализира се социалният контекст на интерпретация на вица чрез социални стереотипи и нарушаване на социални норми и договорености; анализира се ефектът на вица върху неговия реципиент, имплицитните социални и общочовешки послания на текста на вица като цяло, както и общовалидни критерии за смешен виц. Монографичната част е единственото по рода си изследване върху хумора във вица в българската англицистика (лингвистично направление). Останалите глави имат теоретико-практически характер. Хуморът се разглежда не само като вид комуникация, но и като начин на концептуализация на света и на дистанциране от нещата. Прави се съпоставка на етническия хумор във Великобритания, САЩ и България, коментират се стереотипите за другия пол във вица. Разглеждат се особеностите на регионалния хумор в България – габровски и шопски вицове. В отделни глави се разглеждат забранените политически вицове при тоталитарната държава, хуморът в разговорната реч; анализират се и предизвикателствата, пред които е изправен преводачът при превода на вицове. Всяка глава завършва с практическа част с тематично подбрани вицове. Предлагат се теми за дискусии, както и упражнения и практически задачи за разпознаване на различните видове нееднозначност - синтактична, семантична и прагматична; упражнения за разпознаване на различните стратегии за постигане на ефекта на смешното в поантата на вица; оценяване на вицове по зададена многостепенна скала, превод на вицове, развиване на умението да се разказват вицове, както и на умението да се сътвори собствен виц.
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6700
 Дафинка Генова

5. Takovski, Aleksandar. Extending Ethnic Humour Theory: Genuine vs. Functional Ethnic Joke Scripts. European Journal of Humour Research, 2018, 6(2), pp. 60-80, cit. 63. Online ISSN 2307-700X

4. Демиркова, Ралица. Играта на думи в британската детска литература през призмата на превода, непубликувана дисертация, цит. на с. 28, 31, 42, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

3. Демиркова, Ралица. Смешна ли е всяка игра на думи? - В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, c. 290-324, цит. с. 290, 298, 301, 303. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804

2. Попова, Милена. За ролята на фреймовете в превода. Сб. от научна конференция "Теория и практика на превода", Велико Търново, 24-25 ноември 2011. Ред. Ив. Попова-Велева et al. Велико Търново: Фабер, 2012, с. 155-169, цит. с. 64. ISBN 978-954-400-671-6 COBISS.BG-ID 1247594980

1. Константинова, Даниела. Иронията като начин на възприемане на света. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, цит. с. 39, 44 и 45. ISBN 978-954-524-808-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/