За репрезентацията на значението и употребата на езика.


Генова, Дафинка (1997) За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 191 с. ISBN 954-524-165-9 COBISS.BG-ID 1030951140


 В книгата се разглеждат съвременни лингвистични схващания за значението в естествения език - тези негови аспекти, които са независими от контекста, както и онези, които са в пряка зависимост от него. Ударение се поставя върху метаезика, който се използва за описанието на деконтекстуализираното повествователно изречение чрез понятията условия за истинност, тематична роля, семантичен маркер, пропозиция и функция. Прагматичните аспекти на значението в естествения език се анализират чрез понятията импликатура и експликатура, пресупозиция и речеви актове. Коментира се буквалната и небуквална употреба на езика. Книгата е предназначена за лингвисти и за студенти по английска филология, както и за всички, които се интересуват от семантиката и прагматиката на езика.
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6699
 Дафинка Генова

6. Буров, Стоян. Познанието в езика на българите: прагматично изследване на концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново: Изд. Фабер, 2004, цит. с. 118. ISBN 954-775-382-7

5. Бузов, Вихрен. Философия на езика. Враца: Изд.“Одри”, 2002, цит. с. 74. ISBN 954-9904-34-2

4. Пехливанова, Пенка. Глаголната метонимия: семантика и прагматика. Велико Търново: Изд. Фабер, 2001, цит. с. 170, 174, 179, 180. ISBN 954-775-037-2

3. Колева-Златева, Живка. Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. Велико Търново: Изд. Фабер, 2000, цит. с. 63, 66. ISBN 954-9541-73-5

2. Рецензия. Бузов, Вихрен. Поглед към съвременната аналитична философия на езика. - Философия, 1999, 2, с. 63-64. ISSN 086-6302

1. Станева, Христина. Стилистичен подход към динамиката на текста. София: Изд. “Илинда – Евтимов”, цит. с. 119. ISBN - няма.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/