За репрезентацията на значението и употребата на езика


Генова, Дафинка (1997) За репрезентацията на значението и употребата на езика Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 191 с., ISBN 954-524-165-9.


 В книгата се разглеждат съвременни лингвистични схващания за значението в естествения език - тези негови аспекти, които са независими от контекста, както и онези, които са в пряка зависимост от него. Ударение се поставя върху метаезика, който се използва за описанието на деконтекстуализираното повествователно изречение чрез понятията условия за истинност, тематична роля, семантичен маркер, пропозиция и функция. Прагматичните аспекти на значението в естествения език се анализират чрез понятията импликатура и експликатура, пресупозиция и речеви актове. Коментира се буквалната и небуквална употреба на езика. Книгата е предназначена за лингвисти и за студенти по английска филология, както и за всички, които се интересуват от семантиката и прагматиката на езика.
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6699
 Дафинка Генова

5. Буров, Стоян. Познанието в езика на българите: прагматично изследване на концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново, Издателство Фабер 2004, цит. с. 118, ISBN 9547753827.

4. Бузов, Вихрен. Философия на езика. Враца, Издателство “Одри”, цит. с. 74, ISBN 9549904342.

3. Пехливанова, Пеинка. Глаголната метонимия: семантика и прагматика. Велико Търново, Издателство Faber, цит. с. 170, 174, 179, 180, ISBN 95417750372.

2. Колева-Златева, Живка. Езиковата диахрония през призмата на детската реч. Велико Търново, Издателство Faber, цит. с. 63-6, ISBN 9549541735.

1. Станева, Христина. Стилистичен подход към динамиката на текста. София, Издателство “Илинда – Евтимов”, цит. с. 119, ISBN - няма.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/