Слово и жест в пиесите на Станислав Стратиев.


Димитрова, Илияна (2015) Слово и жест в пиесите на Станислав Стратиев. В: Слово и жест в културата на българи и сърби. Реч и гест у култури бугара и срба. Ред. Ц. Иванова, Р. Радев, Н. Йович, В. Седефчева, С. Стаменкович. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 157-170. ISBN 978-619-208-010-5, COBISS.BG-ID 1281568484


 Настоящият текст анализира пиесите на Станислав Стратиев с оглед категорията театралност, която е пряко обвързана с функцията на основните изразни средства на сценичното изкуство – словото и жеста. В цялостното си драматургично творчество авторът интегрира възможностите за казване и показване, като създава новаторски по своя характер драматургичен език. С онагледяването на словото и с наративизиранто на по начало пластични структури, каквито са жестът, мимиката, декорът, позиционирането на тялото и пр., творбите на писателя преодоляват видимата лимитираност на сцената, за да отключат нови интелектуални пространства за емоционално и идейно въздействие.
  Статия
 Ключови думи: слово, жест, пространство, наратив, семиотичен ансамбъл и др.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6688
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/