„Опитите за летене” в съвременната българска литература.


Димитрова, Илияна (2012) „Опитите за летене” в съвременната българска литература. В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българсистиката и славистиката. Т.12. Съст. Хр. Бонджолов, Ж. Колева, К. Георгиева. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с.13-29. ISBN 978-954-524-860-3, COBISS.BG-ID 1248673252


 В настоящото изследване се обръща внимание на разноредната употреба на знаците на летежа в текстове на българската литература от втората половина на XX-ти век, при които най-общо полетът е трансформиран от действие в цялостна наративна стратегия. „Опитът за летене” в българската литература от визирания период не е затворен мотив, чийто художествени реализации могат да бъдат проследявани и сравнявани като отделни варианти, тъй като функционира като специфично динамично художествено пространство, което свободно борави не само със знаците на летежа, а и с тези на земността. Той е своеобразен езиково-семантичен филтър, който има способността да преназовава и произволно да разтегля земно-небесните измерения на света, а по този начин да отваря място в художествената плът за сложните проекции на човешката душевност.
  Статия
 полет, наратив, реалност, въображение


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6682
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/