Проблемът за двойника в прозата на Георги Марков.


Димитрова, Илияна (2012) Проблемът за двойника в прозата на Георги Марков. В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Т. 1. Ред. К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова-Гайдаржиева, А. Антонова. С., 2012, с. 569-586. ISBN 978-954-8712-77-4, COBISS.BG-ID 1252405476


 В настоящата статия проблемът за двойника е разгледан според реализираните художествени модели за идентификация на личността. Като илюстративен материал са използвани текстовете на новелите „Последният патент”, „Единственият ден”, „Анкета” от сборника „Анкета”; на романа „Мъже”; на новелата „Портретът на моя двойник” и на романа „Жените на Варшава”. Изборът на произведенията е обоснован от различните траектории, които човекът маркира в своите реални и въображаеми пътувания към себе си.
  Статия
 Георги Марков, двойник, огледало


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6681
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/