Култура на етажността в българската литература от втората половина на XX в. (Или как „човекът на града” помни „човека на дома”).


Димитрова, Илияна (2011) Култура на етажността в българската литература от втората половина на XX в. (Или как „човекът на града” помни „човека на дома”). В: Селото и градът в културата на българи и сърби. Село и град у култури бугара и срба. Ред. Ц. Иванова, Й. Маркович, Р. Радев, Х. Бонджолов, Б. Златкович. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 105-122. ISBN 978-954-524-788-0, COBISS.BG-ID 1237699556


 В настоящето изследване „етажността” е разгледана не само като специфично място за живеене, появило се в бетонното тяло на модерния индустриализиран град, а и като културологичен феномен, който задава новите морални, психологически и социално-битови измерения на личността през втората половина на XX-ти век.
  Статия
 памет, град, етаж


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6680
 Илияна Димитрова

1. Владева, Марина. Обиталища на художника в "Язовецът" на Емилиян Станев и "Лице" на Блага Димитрова. - Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. В. Търново, 2018, с. 233.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/