Поетика на всекидневието в разказите на Константин Константинов.


Димитрова, Илияна (2009) Поетика на всекидневието в разказите на Константин Константинов. В: Проглас: филологическо списание. Ред. П. Радева, Н. Бурнева, Ел. Налбантова, Л. Цонева, С. Станчев, С. Гърдев. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", кн. 2, 2009 (год. XVIII), с. 32-47. ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print), COBISS.BG-ID 1233864676


 В статията е поставен акцент върху проблема за всекидневието в разказите на Константин Константинов. Направен е опит да се очертае границата между социалните и екзистенциалните измерения на живеенето. Всекидневието е интерпретирано като сегмент от времевия поток, чиято структура зависи от човешкия характер. Според индивидуалната нагласа за приобщаване към обществото, начините на живот са дефинирани като ритуал, рутина, драма. В статията са изведени също така метафорите, символите, фигурите и местата, които са пряко обвързани с разглеждания проблем.
  Статия
 Константин Константинов, всекидневие, разказ


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6677
 Илияна Димитрова

1. Антонова, Александра. Константин Константинов. Възможности на разпознаването и себеразпознаването. София, 2015. ISBN: 978-619-7065-05-3, стр. 25.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/