Моделиращите функции на хронотопа в романите на Ивайло Петров.


Димитрова, Илияна (2012) Моделиращите функции на хронотопа в романите на Ивайло Петров. Велико Търново, Фабер, 2012, 192 с. ISBN 978-954-400-646-4, COBISS.BG-ID 1245045988


 В книгата наблюденията върху времепространствеността в романите на Ивайло Петров са ориентирани както към художествената ú организация, видяна в динамика, така и към функцията, която хронотопът изпълнява при „моделирането” на останалите структури на литературната творба. Хронотопът като наративен конструкт е частен проблем, но чрез разработването му се поставят допълнително и редица въпроси, пряко обвързани с тенденциите в развитието на съвременните прозаически жанрови форми.
  Монография
 Ивайло Петров, хронотоп, жанр, роман


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  6671
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/