Дончева, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Оценката на стойката на децата в миналото и днес.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Дончева, Д., С. Беломъжева-Димитрова. Оценката на стойката на децата в миналото и днес. Сборник доклади от научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование”, 1-ви юни, 2015, Враца. Редактор/Стефан Стойков. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 30-36. ISBN 978-954-9689-79-2, COBISS.BG-ID 1274513892.


 Отклоненията в стойката и гръбначния стълб винаги са били обект на обсъждане и наблюдение от ортопеди, педиатри и родители. Целта на представения материал е обзор на честотата и вида изследвания, правени в Република България по въпроса за отклонението от правилната стойка сред децата. Методика на проучването: обзор на достъпната литература, представяща изследвания за отклоненията в стойката сред децата на територията на Република България. Изводи: през годините честотата и мащабността на изследванията намалява. Липсва разграничаване на отклонения в стойката и отклонения в гръбначния стълб (гръбначни изкривявания). Голяма е разликата в честотата на разпространение на отклоненията (в стойката/гръбначния стълб) сред различните проучвания. Заключение: независимо от противоречивите данни отклоненията в стойката са достатъчно широко разпространени и представляват сериозен медико-социален проблем.
  Доклад
 Деца, правилна стойка, отклонение от правилната стойка, гръбначни изкривявания.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Обществено здраве

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Public Health

 Издадено
  6608
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/