Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Работна книга по методика на физическото възпитание – професионално практическо обучение. Велико Търново: Ай анд Би, 2015, с. 121. ISBN 978-954-9689-96-9


 Настоящата книга има за цел, стъпка по стъпка, в логически порядък да въведе студентите от специалностите „Педагогика на обучението по физическо възпитание” и „Спортна педагогика” на Великотърновски Университет в подготовката и реализацията на професионално-практическото им обучение в различните звена и степени на образователната система (в СОУ, професионални гимназии и специални училища). Монографията е изградена върху концепцията за „съвременния учител по физическо възпитание и спорт” - пример за здравословен, активен и безопасен начин на живот. В съдържателно отношение включва следните тематични области: Визия и Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта - същност и съдържание Европейска политика в областта на спорта и физическото възпитание на деца със специални образователни потребности - същност на адаптираното физическо възпитание и рамкови учебни програми по предмета „Физическо възпитание и спорт” в специалните училища Система за подготовка на педагогическите кадри и изисквания по професионално-практическо обучение Документация на студента по професионално-практическо обучение Базисни знания за чуждестранни студенти по програма „студентска мобилност с цел обучение ЕРАЗЪМ”
  Книга
 Физическо възпитание, хоспитиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика, специално и вклюващо образование, деца със специални образователни потребности.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6607
 Стефания Беломъжева-Димитрова

2. Aleksieva, M. Changes in physical capability of 8 and 9 years old students after applying the game approach In: Journal of Physical Education and Sport, Vol 16, Issue 1, March 2016, online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 - 8051.

3. Терзиева, Г. Проучване на нагласите на студенти педагози за приобщаване на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение. Годишник на Педагогически факултет на Тракийски университет, Том ХІІI, ISSN 1312-286Х.

1. Aлексиева, М., Ст. Денев. Ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания. „Ай анд Би“, В. Търново ISBN: 978-854-9689-98-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/