Николов Д.„Анализ на зависимости между някои физически и психически показатели след прилагане на експериментална методика”.


Николов, Димитър (2014) Николов Д.„Анализ на зависимости между някои физически и психически показатели след прилагане на експериментална методика”. Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В. Търново


 В корелационният анализ се разглежда взаимодействието между компонентите в подструктурите на разгледаните психически и физически показатели. Важен момент в изследването е разкриването на корелационни зависимости между посочените показатели, които са в следствие на приложена експериментална методика на изследваните лица. Личността, като част от социалната група, изпитва нужда от контакти с останалите членове на групата. Това се осъществява чрез общуване в съвместна дейност, която води до промени в емоционалните и поведенческите прояви на личността.
  Доклад
 корелация, физически и психически показатели, юноши.


Здравеопазване и спорт

Health care and sport

 Издадено
  6595
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/