Немски като чужд език в български контекст. В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.


Коева, Янка (2014) Немски като чужд език в български контекст. В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с.323 – 330, ISBN 978-954-524-975-4 (CD), COBISS.BG-ID 1274191588.


 Изследва се изучаването на немски като чужд език в България.
  Статия
 немски език, многоезичие


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6564
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/