Езиковите дейности в обучението по немски език като чужд през погледа на обучаваните. -


Коева, Янка (2011) Езиковите дейности в обучението по немски език като чужд през погледа на обучаваните. - Чуждоезиково обучение, 2011 (5), с. 35 - 41, Print ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1240261092, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491239, http://jurnals.uni-vt.bg/proglas/eng/rk.aspx, Archive (http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/arch.aspx) https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=C5z6p2Q54UevhK5VkLX&search_mode=GeneralSearch&prID=d269c925-1540-41f4-943b-e788d8d83587


 Анкета с обучаване за степента на трудност при изпълнение на езиковите дейности четене, слушане, писане, говорене в обучението по немски език като чужд.
  Статия
 четене, слушане, писане, говорене, степен на трудност, немски език


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6560
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/