Николов Д. „Фактори и ниво на агресивност и асоциалност при юноши”


Николов, Димитър (2012) Николов Д. „Фактори и ниво на агресивност и асоциалност при юноши” „Кинезиология 2012”, Велико Търново


 В съвременния етап на развитие на обществото и социална практика се наблюдава тенденция на промяна в поведението на подрастващите насочени към агресия и асоциално поведение. В тази негативна тенденция са вкоренени различни фактори - обусловени исторически, от социалната среда и от човешката психика. Агресивните и асоциалните прояви сред подрастващите са свързани с условията на живот, които пораждат конфликти в социалната среда.
  Доклад
 фактори на агресивност, ниво на агресивност, асоциалност, юноши
 Издадено
  6555
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/