Николов Д. „Социално-психологически аспекти на асоциалното поведение"


Николов, Димитър (2012) Николов Д. „Социално-психологически аспекти на асоциалното поведение" Сб. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, гр. В. Търново


 Години след прехода у нас се отчита тенденцията, че детската асоциалност и престъпност бележи бележи ръст в своите количествени и качествени характеристики. Контингентът се увеличава, подмладява, нараства съучастието с пълнолетни лица, ожесточават се проявите. Напоследък е налице известен спад в някои количествени параметри,но със специфично „пренареждане” в структурата на проявите. Това са само част от измеренията на съвременното състояние на феномена у нас, на които се акцентува и в медиите, и в научната литература.
  Доклад
 асоциално поведение, юношеска възраст
 Издадено
  6554
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/