Николов Д. „Анкетно проучване на ученици за нагласата и потребностите им в часовете по физическо възпитание и участие в часове със спортна насоченост”.


Николов, Димитър (2011) Николов Д. „Анкетно проучване на ученици за нагласата и потребностите им в часовете по физическо възпитание и участие в часове със спортна насоченост”. Международна научна конференция „Кинезиология 2011"”, Велико Търново.


 - Целите на физическото възпитание и спорт са насочени към приобщаване и формиране на положителен и траен интерес към спортната дейност, потребност за системни занимания със спорт и туризъм, възпитаване на спортен дух, укрепване на здравето. Вътрешната готовност и положителна мотивация са важни страни, които служат да се обучава, възпитава и развива личността.
  Доклад
 нагласа, потребност, физическо възпитание, ученици
 Издадено
  6552
 Димитър Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/