Romanwelten: Ansichten zum Roman des 20. Jahrhunderts.


Ангелова, Пенка (1995) Romanwelten: Ansichten zum Roman des 20. Jahrhunderts. Велико Търново: ПИК. 1995, 255 с. ISBN: 954 8258 32 3, COBISS.BG-ID: 1028718564


 Романни светове. Възгледи за романа на 20 век. В книгата са събрани и обработени статии и студии, написани и публикувани в различни университетски сборници и издания в различни страни между 1982 и 1992 г., които обаче са свързани от обща концепция, оставаща вярна на себе си въпреки методологичните поврати и осмисляния. Същевременно в нея са залегнали и основните резултати от дисертационния труд за Херман Хесе и от хабилитационния труд за Франц Кафка, както и първите подстъпи към творчеството на Елиас Канети. Първата част е теоретична и в нея са събрани изследванията за романа на модерността. Тук авторката развива теорията си за парадигматичната структура на романа и цикличното повествование, както и за новите времепространствени измерения в романа на 20 век. На фона на тези изследвания може да се наблюдава и развитието на нейните изследователски методи от структурно-функционален и иманентен анализ на романните светове към рецепционно-естетически и интердисциплинарен анализ. Като настойчиви фокализации и константни точки на кристализация на тази дискурсивна полифония се явяват фигурите на немскоезичната проза на модерността: Франц Кафка, Елиас Канети, Роберт Музил, Йоханес Бобровски. В техните романни светове се разкрива феноменологията и проблематиката на трансценденталната неподслоненост и лишеност от свят на Модерността.
  Книга
 
 Издадено
  6549
 Пенка Ангелова

1. Бурнева, Николина. Светове в немскоезичния роман на XX век. // Проглас: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, бр. V, кн. 2, с. 113-116. ISSN: 0861-7902.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/