Формиране на потребност у учащите се за занимание с физкултурна дейност.


Димкова, Росица (2000) Формиране на потребност у учащите се за занимание с физкултурна дейност. В. Търново: Физическото възпитание и спортът между два века. Университетско издателство ”Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 130-137, ISBN: 954-775-004-6.


  Главната задача на физическото възпитание е правилното функционално развитие и усъвършенстване на човека, чрез повишаване на двигателната му култура, придобиване на знания и умения по основните видове спорт и изграждане на устойчиви двигателни навици и възможност за прилагането им в различни ситуации.
  Статия
 мотив, потребност, интерес, поведение
 
  6522
 Росица Димкова

3. Todorova Rosica, Rosica. Dimkova, Teodora Valova, Petja Marcheva. Hemsball game and its influence on handicapped children’s psychopsysical condition and the family’s opinion. Turkey: International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, Doi: 10.14486/IJSCS138, 2014, ISSN : 2148-1148. COBISS.TUR – Gris and the Online Bibliographic System: Sicris and Cobiss.[Инд./Реф. в: Scientific Indexing Services (SIS)]

1. Todorova Rosica, Petja Marcheva. Hemsball game – sports without borders. International Science Conference, University of Nis, Teacher’s faculty in Vranjska,Serbia, 2013,стр.460,ISBN:978-86-6301-011-6. COBISS.SR - Co-operative Online Bibliographic System & Services.

2. Тодорова Росица. Ролята на допълнителния час по физическо възпитание и спорт – модул „ Подвижни игри“ за повишаване на двигателната активност на учениците с множество увреждания. В. Търново: Девета студентска научна сесия „Моят университет, моята специалност – бъдеще и кариера“, ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“, 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/