Модел за обучение по минихандбал.


Димкова, Росица (2006) Модел за обучение по минихандбал. Велико Търново: Дисертационен труд, Автореферат, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, 2006.


 Социалното значение на детско-юношеския спорт в нашата страна заема все по-широко място. В съвременните условия много от компонентите, върху които се изгражда учебно-тренировъчният процес, достигнаха своя предел. Повишаването на резултатите може да се реализира единствено чрез оптимизиране на учебно-тренировъчния процес и създаването на действащи модели, като се търси тяхното практическо приложение. Основен аспект е намирането на стратегия при решаването на отделните задачи в самия урок, като реализирането им да стане на по-високо качествено ниво. С настоящото изследване правим опит да подпомогнем осъществяването именно на тази цел, като предлагаме модел за обучение по минихандбал.
  Дисертация
 модел, обучение, минихандбал.
 
  6502
 Росица Димкова

1. Цветков, Владимир. “Нови психологически и педагогически аспекти на обучението по баскетбол ”, Хабилитационен труд София, 2006.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/