Алексиева, М., М. Петкова. Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен. Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2013) Алексиева, М., М. Петкова. Определяне игровото съдържание на учебния материал в ядро „Спортни игри” при ученици от начален етап на основната образователна степен. Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2013, бр. 3, София, с. 170-177 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


 Обучението по физическо възпитание и спорт гарантира пълноценното функциониране на всички системи на организма и развитието на учениците като личности. Вариативността в избора на средствата и гъвкавостта в приложенията им определят ефективността при решаването на задачите в учебния процес. Това изисква непрекъснато повишаване на знанията и развитието на призваните в учителската професия. Чрез разработената анкетна карта са проучени интересите на учениците в часовете по физическо възпитание и спорт и е определено игровото съдържание на преподавания учебен материал от ядро „Спортни игри” в началния етап на основната образователна степен във Велико Търново. В анализа е изследвано желанието на учениците за участие в урока по физическо възпитание и спорт, констатирани са най-популярните игри сред учениците, преминали обучението в началния етап на основната образователна степен.
  Статия
 физическо възпитание и спорт, ядро „Спортни игри”, начален етап на основна образователна степен, игри


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6447
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/