Алексиева, Милена. Физическо развитие на 9-10-годишни ученици в началото на обучението им по минибаскетбол, 2014 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена. Физическо развитие на 9-10-годишни ученици в началото на обучението им по минибаскетбол, 2014 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Сп. Спорт и наука, 2014, бр. 5, София, с. 108-116 ISSN 1310-3393


 Целта на изследването е установяване моментното състояние на физическо развитие на 9-10-ученици. За нейното осъществяване си поставихме следните задачи: 1. Да се анализират получените резултати от изследваните показатели. 2. Да се извърши математико-статистическа обработка за установяване надеждността на данните от измерванията.
  Статия
 физическо развитие, ученици, баскетбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6445
 Милена Алексиева

2. Стоян Денев. Вариативност при физическата дееспособност на 9 - 10-годишни ученици. Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 121-124 ISSN:2534-9317

1. Ст. Беломъжева-Димитрова, Д. Дончева. Относно дисциплината "Физическо възпитание и спорт" при деца със СОП. -В: Спорт и наука, 2016, бр. 2, с. 107

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/