Алексиева, Милена, Стоян Денев. КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, 7 и 8 ноември 2014. Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 7-8.11.2014 Ред. доц. Б. Туманова с. 209 - 215 ISSN С633-1033; COBISS.BG-ID 1247245284


Алексиева, Милена (2014) Алексиева, Милена, Стоян Денев. КОНСТАТИРАНЕ НИВОТО НА СПЕЦИФИЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА 15-18-ГОДИШНИ МОМЧЕТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, 7 и 8 ноември 2014. Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 7-8.11.2014 Ред. доц. Б. Туманова с. 209 - 215 ISSN С633-1033; COBISS.BG-ID 1247245284 Сборник от Шеста международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание”, Софийски университет 2014 с. 209 - 215 ISSN С633-1033


 Проблемите на специалното обучение са предмет на дейността на Европейската агенция за развитие на специалното образование. Организацията разглежда физическото образование и спорт като съставна и неделима част от образователния процес. Чрез физическото възпитание и спорт се допълва основното специално образование за деца и подрастващи с увреждания. Взетите решения от Европейски комитет за спорт за хора с увреждания задължават Европейските неправителствени спортни организации да включват и интегрират в спортните програми за здрави спортисти и спортисти с увреждания. Ето защо е необходимо да бъдат търсени пътища за прилагане в практиката възможности за корекция на физическото развитие и специфичната подготвеност на деца с интелектуални затруднения чрез средствата на физическото възпитание и спорта и в частност – на баскетбола.
  Доклад
 баскетбол, младежи с интелектуални затруднения, физическо възпитание
 Издадено
  6444
 Милена Алексиева

2. Ст. Беломъжева-Димитрова, Д. Дончева. Относно дисциплината "Физическо възпитание и спорт" при деца със СОП. -В: Спорт и наука, 2016, бр. 2, ISSN 1310-3393 с. 107

1. Джобова, Ст., М. Борукова. Да играем заедно T. In. BASKЕT- Totally Integrated Basketball. – В: Сп. Спорт и наука, Изв. бр. 5, С.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/