Томова, С., А. Крумова, С. Стефанов. Волейбол, Учебник за студенти изд. Бойка, В. Търново, ISBN: 954-9689-06-9


Стефанов, Светослав (2002) Томова, С., А. Крумова, С. Стефанов. Волейбол, Учебник за студенти изд. Бойка, В. Търново, ISBN: 954-9689-06-9 Велико Търново: Бойка, с. ISBN: 954-9689-06-9


 Една от основните цели е да се създаде възможност за усвояване на базова двигателна координация чрез развитие на двигателните качества на подрастващите волейболисти, която да даде основа за усвояване на технико-тактическите елементи на волейболната игра. Формирането на навиците във волейболната игра, започва с физическата подготовка, която включва развиване на общата сила, бързина, ловкост, издръжливост и гъвкавост. Заедно с развиването на тези качества се развиват и специалните способности, като пространствена точност на движението, скокова издръжливост, скоростно-силова и игрова издръжливост, отскокливост и сила на ударното движение. Физическата подготовка трябва да е свързана с технико-тактическата подготовка.
  Учебник / Учебно помагало
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6440
 Светослав Стефанов

2. Алексиева, М., М. Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). 2018, изд. Ай анд Би, Велико Търново, 116 с., ISBN 978-619-7281-41-5, COBISS.BG-ID - 1286807524

1. Цонкова, Димитринка, Мирослава Петкова. Дидактическо осигуряване на учебния процес по физическо възпитание и спорт. 2014, изд. Star Way, София, 209 с., ISBN 978-954-8685-23-8, COBISS.BG-ID - 1266739940

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/