Стефанов, С., С.Томова. Мястото на мини-волейбола в училищната система по физическо възпитание.


Стефанов, Светослав (2002) Стефанов, С., С.Томова. Мястото на мини-волейбола в училищната система по физическо възпитание. Сборник трудове: Кинезиология, Том 1/2002, В. Търново: Бойка, с.120-122. ISBN - 954-9689-11-5 COBISS.BG-ID - 1041378020


 Миниволейболът, който е разновидност на популярния класически волейбол, с успех може да се използва за начална подготовка на учениците от началната степен на образование. Той може да се практикува в различни условия в часовете на извънкласните и извън училищните форми, а олекотените сгъваеми колове и леките мрежи, спомагат този спорт да се развива и по време на излети и летувания на всяка една удобна за играта поляна или детска площадка. Играта е предназначен за деца от 9 до 12 г., което дава възможност да се снижи възрастовата граница на започване на занимания по волейбол и провеждане на организирани състезания и турнири в началната училищна степен на образование.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6438
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/