Стефанов, С. Анкетно проучване на необходимостта от създаване на методика за обучение по миниволейбол.


Стефанов, Светослав (2002) Стефанов, С. Анкетно проучване на необходимостта от създаване на методика за обучение по миниволейбол. Сборник трудове от Международна научна конференция Кинезиология, Том 2/2002 г. Велико Търново: I & B, с. 65-68. ISBN - 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID - 1040309732


 Възможностите за овладяване на един или друг вид спорт се разкриват още в началните форми на спортна дейност, т.е. в училищното физическо възпитание. Волейболната игра с нищо не се различава от тенденциите на развитие на световния спорт. Тя се отличава с голяма активност на играчите и с демонстриране на висока степен на владеене на техническите похвати. Огромното количество на техническите похвати и тактическите взаимодействия изискват от играчите продължително време за обучение. Именно поради тази причина, ние насочихме вниманието си преди всичко към началния етап на продължителния творчески процес и разкриване на фундаменталните двигателни качества и координационни способности, които са предпоставка за овладяване на волейболните умения още в условията на началната училищна възраст.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6436
 Светослав Стефанов

1. Алексиева, М., Ц. Ковачева. ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕCКАТА АКТИВНОCТ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНОCТНИ КАЧЕCТВА CПОРЕД АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ. Сп. Педагогически алманах, бр.2/2019, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с.195-202. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print), COBISS.BG-ID - 1281363940

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/