Стефанов, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти.


Стефанов, Светослав (2004) Стефанов, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти. Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, Tom 6, с.12-14. ISBN 954-718-090-8, COBISS.BG-ID 1037472228


 Формирането на потребност от активна спортна дейност е една от основните задачи на учителя по физическо възпитание. Реализирането на тази задача се осъществява, освен в уроците по физическо възпитание и спорт, в извънкласните и извънурочните форми. Чрез тях се оползотворява и организира свободното време на учениците. Наред с решаването на общите задачи и усъвършенстването на жизненоважните двигателни навици, обучението по волейбол в извънучилищните форми допринася и за ранното откриване на така наречените „волейболни” таланти още в училищна възраст, а така също и за създаване на предпоставки за масово приобщаване на учениците от различна възраст към системни занимания със спорт не само в училище, а и през целия им живот.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6434
 Светослав Стефанов

3. Цитирано в: Божкова, А., И. Илиева, И. Стоилов, С. Базелков (2014) Колективните спортове във висшите училища, Артграф, София, 2014, ISBN: 978-954-9401-83-7, с. 62., COBISS.BG-ID 1275280612

1. 1. Цитирано в: Божкова, А. (2008) "Моделиране подготовката на учебно-тренировъчния процес при студенти-волейболисти", монография, изд. Репортер, София, ISBN: 978-954-8102-67-4, с. 124

2. Цитирано в: Касабова, Л. Влияние на играта баскетбол върху физическата работоспособност на студентки от УНСС, Сб, Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УИ "Стопанство", София, ISBN 978-954-644-223-9, с.250

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/