Стефанов, С. Сравнителен анализ на координационните способности при 10-годишни ученици, трениращи мини волейбол и мини баскетбол.


Стефанов, Светослав (2004) Стефанов, С. Сравнителен анализ на координационните способности при 10-годишни ученици, трениращи мини волейбол и мини баскетбол. Сб. Педагогика и методика: Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Ред. Колегия: доц. Пламен Легкоступ и др., Велико Търново, с. 305-308, ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172


 Формирането на потребност от активна спортна дейност е една от основните задачи на учителя по физическо възпитание. Реализирането на тази задача се осъществява, освен в уроците по физическо възпитание и спорт, в извънкласните и извънурочните форми. Чрез тях се оползотворява и организира свободното време на учениците. Наред с решаването на общите задачи и усъвършенстването на жизненоважните двигателни навици, обучението по волейбол в извънучилищните форми допринася и за ранното откриване на така наречените „волейболни” таланти още в училищна възраст, а така също и за създаване на предпоставки за масово приобщаване на учениците от различна възраст към системни занимания със спорт не само в училище, а и през целия им живот.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6430
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/