Петров, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов. Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета.


Стефанов, Светослав (2004) Петров, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов. Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Сб. Педагогика и методика: Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Ред. Колегия: доц. Пламен Легкоступ и др., Велико Търново, с. 310-312, ISBN 954-524-454-2; COBISS.BG-ID 1044179172


 Възможностите за овладяване на един или друг вид спорт се разкриват още в началните форми на спортна дейност, т.е. в училищното физическо възпитание. Волейболната игра с нищо не се различава от тенденциите на развитие на световния спорт. Тя се характеризира с активност на играчите и с увеличаваща се динамика. Огромното количество на техническите похвати и тактическите взаимодействия изискват от играчите продължително време за обучение.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Здравеопазване и спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Health care and sport
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6429
 Светослав Стефанов

1. Бичоку, Е., Л. Петров. Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания. (монография), Ай анд Би, Велико Търново, 2015, ISBN:978-954-9689-97-6, COBISS.BG-ID – 1276970980, с. 310

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/