Стефанов, С.. С. Денев. Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения.


Стефанов, Светослав (2006) Стефанов, С.. С. Денев. Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения. Сборник “Съвременни аспекти на спортното образование”, В. Търново, 2006, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". Редактор/Димитринка Цонкова, Йордан Йотов, с. 212-216 ISBN 978-954-524-517-6; COBISS.BG-ID 1046101476


 Училищното образование създава условия за формиране на самостоятелни, креативно мислещи и социално отговорни личности, притежаващи интелектуалните възможности и комуникативните способности, проявяващи интереси и нагласи за учене и обучение и подготовка за реализация им в демократичното общество. Възможности за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по футбол при хора с интелектуални затруднения.
  Доклад
 Училищно образование, интелектуални затруднения, футбол.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6428
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/