Стефанов, С. Развитие на мини-волейбола в системата на училищното физическо възпитание.


Стефанов, Светослав (2007) Стефанов, С. Развитие на мини-волейбола в системата на училищното физическо възпитание. Сборник трудове от Международна научна конференция на тема "Кинезиология" 2007, Велико Търново: I & B, с.94-97. ISBN - 954-9689-08-5 COBISS.BG-ID - 1040309732


 Възможностите за овладяване на един или друг вид спорт се разкриват още в началните форми на спортна дейност, т.е. в училищното физическо възпитание. Волейболната игра с нищо не се различава от тенденциите на развитие на световния спорт. Тя се характеризира с активност на играчите и с увеличаваща се динамика. Огромното количество на техническите похвати и тактическите взаимодействия изискват от играчите продължително време за обучение.
  Доклад
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6427
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/