Алексиева, М., С. Стефанов, С., С. Денев, М. Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info.


Стефанов, Светослав (2011) Алексиева, М., С. Стефанов, С., С. Денев, М. Видиновски. Ефективност от рекламните продукти в спортните събития на sportuvam.info. II Международна научна конференция “Кинезиология 2011”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2011”, Ред. проф. Людмил Петров, с. 209-213 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916


 Финансовите трудности и ограниченият достъп до външни капитали през последните години не подминаха и сферата на българския спорт. В тази връзка решихме да представим алтернативни начини за финансиране в областта на спорта със средства от националните и европейски фондове за предоставяне на безвъзмездна парична помощ. Проблемите в областта на спорта и промотирането на физическата активност като обществена значима дейност са застъпени в политиките и приоритетите на Европейския съюз (ЕС). Израз на общата европейска политика в областта на спорта е създаването на т.нар. Бяла книга на спорта, която е първият изчерпателен документ, в който се очертава виждането на Европейската комисия за сектора. Целта на Бялата книга е да се предостави стратегическа насока относно ролята на спорта в ЕС, да се очертаят конкретни действия и мерки за подпомагане, както и да привлече вниманието на обществеността към нуждите на този сектор.
  Доклад
 Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6425
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/