Алексиева, М., С. Денев, С. Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe.


Стефанов, Светослав (2012) Алексиева, М., С. Денев, С. Стефанов. Интензивна програма Eрaзъм – стaрт зa кaриeрнo рaзвитиe. Сборник от IV Международна научна конференция “Кинезиология 2012”, В. Търново: “Бойка” сборник “Кинезиология 2012”, Ред. проф. Людмил Петров, с. 153 - 156 ISSN 1313-244X; COBISS.BG-ID 1125170916


 Еразъм – старт за кариерно развитие. Кариерното образование има за цел изграждане на умения за управление на кариерата в младите хора от най-ранна възраст. Кариерното образование се стреми да осигури всички условия, които да подпомогнат процеса на взимане на най-правилното решение за образователни и кариерно развитие.
  Доклад
 Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6424
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/