Денев, С., М. Алексиева, Св. Стефанов, М. Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации.


Стефанов, Светослав (2014) Денев, С., М. Алексиева, Св. Стефанов, М. Видиновски. Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Сборник от Юбилейна научна конференция 30 години Педагогически факултет, 2014, В. Търново: Фабер, Редактор/ проф. д-р Розалия Кузманова-Карталова, с. 462-473, ISBN: 978-619-00-0352-6; COBISS.BG-ID 1274247140


 Проектно финансиране от национални и европейски фондове – възможност за развитие на неправителствените организации. Funding opportunities with various NGOs in Bulgaria are very dynamic, the latter the most important factor that forms a map of these opportunities are operational programs. Given the low rate of their absorption we can not think of any administrative capacity of NGOs for training of his staff, governing bodies and its institutional strengthening. Proper structuring of these processes and their consistent performance guarantee for the sustainable development of the NGOs.
  Доклад
 Проектно финансиране, неправителствени организации.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6423
 Светослав Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/