Стефанов, С. Волейбол. Готови за голямата игра.


Стефанов, Светослав (2015) Стефанов, С. Волейбол. Готови за голямата игра. I&B, В. Търново, с. 126, ISBN: 978-954-9689-83-9


 Наред с решаването на общите задачи и усъвършенстването на жизненоважните двигателни навици, обучението по волейбол в извънучилищните форми допринася и за ранното откриване на така наречените „волейболни” таланти още в училищна възраст, а така също и за създаване на предпоставки за масово приобщаване на учениците от различна възраст към системни занимания със спорт не само в училище, а и през целия им живот.
  Монография
 Волейбол, миниволейбол, ТМФВ, педагогика, начално обучение


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6417
 Светослав Стефанов

2. 4. Петкова, М., С. Стефанов. Установяване на физическото развитие и двигателните качества при 9-10 годишни ученици след обучение по миниволейбол и бадминтон. сп. Педагогика, ISSN 0861-3982, С., 2014

1. 5. Цонкова, Д., М. Петкова. Дидактическо осигуряване на учебния процес по физическо възпитание и спорт. (монография), изд. Star Way, София, 2014. ISBN 978-954-8685-23-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/