Дигитален модел на съвременен всекидневник


Стефанов, Тихомир (2014) Дигитален модел на съвременен всекидневник Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 13-14 ноември 2014, ISSN 1313-8138


 Промените в сферата на конвенционалните печатни издания придобиват глобални измерения. Имат ли бъдеще хартиените вестници? В доклада се разглеждат проблеми на прехода от хартиен към електронен носител на всекидневниците. Представен е модел на бъдещия дигитален вестник.
  Доклад
 вестници, on-line издания, новини, новинарски сайтове, медии


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  6357
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/