България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в.


Жеков, Живко (2007) България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0


 
  Монография
 Комитати, теми, войски, тагми, въоръжение, държавно управление, администрация.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  6343
 Живко Жеков

10. Георгиев, Светослав. Боилският бунт след покръстването на Средновековна България. Сб. от Научната конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“ Съст. Николай Кънев. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI, с. 57–69. ISBN 978-619-208-125-6. В бележки 19 и 20 на страница 65 и на страница 68 авторът цитира монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0.

8. Маринов, Кирил. Стратегическата роля на Старопланинската и Средногорската вериги в светлината на българо-византийските военни сблъсъци през VII – XI век. – В: Известия том II. Регионален Исторически музей Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2015, 111–134. ISSN 2367-783X. На страница 127 в бележка 22 авторът цитира страница 120 от монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0. На страница 132 в бележка 51 е цитирана с. 126 от същата монография. На страница 133 в бележка 55 се цитира страница 119 от същата монография. – 5 точки.

9. Момчилов, Димо. Бележки върху функционалността и ефективността на старобългарската преградна система в Източна Стара планина. – Управление и образование „Хуманитарни и социални науки”. Академично списание. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2015, Т. ХІ (4), с. 82 – 89. Print ISSN 1312 – 6121 на страници 86 и 87 авторът цитира монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0.

7. Станев, Камен. Сливен – административен център на областта Загора през IX – X в. – В: България в световното културно наследство. Материали от третата национална конференция по история, археология и културен туризъм. Пътуване към България – Шумен, 17 – 19. 05. 2012 г. Ред. В. Гюзелев. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 542 – 550. ISBN 978-954-577-869-8 на страница 548 в бележка 11 авторът цитира монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0.

5. Marinow, Kirił. Góry Hemos jako miejsce schronienia, baza wypadowa i punkt obserwacyjny w świetle bułgarsko-bizantyńskich zmagań zbrojnych okresu wczesnego średniowiecza. – Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 2013, Vol. XX, pp. 5 – 17. Print ISBN 978-83-63047-36-1, ISSN 0239-4278. На страница 14 авторът цитира монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0.

6. Тъпкова-Заимова, Василка. Няколко мисли относно развитието на византологията у нас. – В: Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. Ред. Г. Николов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 27–54, ISBN 978-954-07-3454-5: на с. 43, в бел. 54 е цитирана монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски” София, 2007. ISBN 978-954-07-2456-0.

3. Иванов, Даниел. За император Никифор и как оставил костите си в България. (Извори и историография за битката от 26 юли 811 г. между Византия и България. Армиите на враждуващите страни). В: Електронен вестник за Музеология и Военна история. Издание на Националния Венноисторически музей, брой 1, 2012, с. 51 – 62, ISSN 1314 – 6726. на с. 60 – 62, в бел. 79, 81, 88, 92, 104, 109, 112, 115, 118, 121, 125, 131, 134 цитирана монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007. ISBN 978-954-07-2456-0. – 5 точки. http://www.militarymuseum.bg/Pages/Publications/Electronic%20journal/broeve/2012_01.pdf

4. Христов, Янко. Бележки за възрастовата граница и военните набори в българската държава през късния IХ – началото на Х в. Kонкретен исторически казус. В: Провалите в историята. ХVІІ Кюстендилски четения 2010 г. София, 2012, с. 82–91, ISBN 978– 954– 8191– 19– 7: на с. 91, в бел. 26 и 29 цитирана монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007. ISBN 978-954-07-2456-0.

2. Славова, Татяна. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. София: ПАМ Пъблишинг къмпани, 2010, 342 с. ISBN 978-954-92526-X-X на страница 12 авторът цитира страница 238, на с. 27 авторът цитира с. 85 – 105, на с. 75 – 76 цитира с. 283, На с. 85 цитира с. 282 – 283. На с. 103 са цитирани страници 261 – 262, на с. 130 са цитирани с. 95 – 97, 274, на с. 131 са цитирани с. 92 – 93, на с. 153 са цитирани с. 256 – 257, на с. 157 са цитирани страници 279 – 282; на с. 165 са цитирани с. 9-11, 37–38 във всички изброени случаи е цитирана монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0

1. Славова, Татяна. Титулът таркан – почетно звание и/или длъжност? – Старобългарска литература, 2008 (2009), книга 39–40, с. 30–44. Print ISSN 0204-868X в бележки 27, 29 и 100 авторът цитира монографията: България и Византия. Военна администрация VІІ – ІХ в. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 391c. ISBN 978-954-07-2456-0.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/